Regulamin konkursu „Żyj zdrowiej z Medicot”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Ten dokument określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Żyj zdrowiej z Medicot” i stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. Organizatorem konkursu jest Medicot, ul. Klimeckiego 22 30-705 Kraków zwany dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 29 Listopad 2019 roku do dnia 05 stycznia 2020 roku za pośrednictwem bloga https://www.medicot.pl. Zwycięzcy zostaną wyłoniony w dniach od 05 stycznia do 10 stycznia 2020 roku, informacja o tym zostanie umieszczona w zaktualizowanym poście konkursowym.

Sprawdź koniecznie: Dieta ryżowa

§ 2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora ani inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

3. Zadaniem uczestnika konkursu jest wpisanie pod postem ogłaszającym Konkurs komentarza będącego realizacją zadania konkursowego.

4. Ani uczestnictwa w konkursie, ani praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5.Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w konkursie. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

Przeczytaj również: Dietetyczne ciastka przepisy

§ 3 Przebieg konkursu

1. Uczestnicy przystępują do konkursu poprzez polubienie strony Medicot na portalu Facebook, udostępnienie posta z konkursem na swoim profilu na portalu Facebooku oraz wpisanie pod postem rozpoczynającym lub wznawiającym Konkurs komentarza. Uczestnicy muszą w komentarzu odpowiedzieć na zadane pytania konkursowe.

2. Spośród zgłoszeń konkursowych właściciel bloga, na którym został zamieszczony wpis konkursowy, wyłoni zwycięzcę, którego odpowiedz zdaniem blogera w najlepszy sposób spełniła warunki konkursowe.

§ 4 Zwycięzcy i nagroda w Konkursie

1. Nagrodami w konkursie jest 10x  blender ręczny firmy Zelmer .

2. Zwycięzca konkursu zostanie opublikowany przez Blogera w zaktualizowanym poście konkursowym.

3. Nagroda, o których mowa w ust. 1. zostaną wysłane nagrodzonym przez Organizatora za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres pocztowy wskazany przez laureata konkursu w terminie do 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

4. Jeżeli zwycięzca konkursu nie poda swoich danych adresowych w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, jego prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostanie przyznana innemu uczestnikowi konkursu wybranemu przez Blogera.

5. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową na żądanie osoby nagrodzonej.

Z innej kategorii: Ból głowy a migrena

§ 6 Postanowienia Szczególne

1. Uczestnicy konkursu poprzez przystąpienie do niego oświadczają, że:

a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanych tekstów, a prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

b) zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z prac konkursowych.

c) wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)

3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obwiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i urzędom skarbowym.

4. Po zakończeniu konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w konkursie, zostaną poddane anonimizacji.